Thứ Tư, 8 tháng 12, 2010

Tượng nhà vua.


Dân gian người ta thường chào xáo nhau, CNCS tam vô nhị hữu.
Vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo
Hữu đảng, hữu bác Hồ.
Chống đế quốc, thực dân, phong kiến
Trí phú địa hào, đào tận gốc, trốc tận ngọn, diệt trụi cành.
Thực ra, đó là mấy điên đảo mộng tưởng, vô căn bất cứ of "thế lực thù địch"
Bằng chứng, triều đại CS "ta" cũng có dựng tượng nhà vua.
Ví dụ mọi người có thể xem tranh tượng Tần Thuỷ Hoàng, bạo chúa lừng danh "đốt sách chôn nho khử trí" bên Tàu CHND :Ví dụ mấy ảnh phim, tượng Lý Công Uẩn, vị vua có công dời đô về Hà Nội xứ Việt ta XHCN :