Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016

Trịnh Nguyễn giao chiến, phần kết.


Lú bí chơi trò bổn cổ y sự "cao su Cù Vũ", soạn sửa lại có China cố vấn, thầm tưởng sẽ đả hổ diệt ruồi dễ như ớt. Đầu tiên phát lộ "biển số xe xanh" đặng điều tra đối tượng, sanh ra cả mớ kẻ nầy nọ tội nầy kia, lôi một ổ tham nhũng "tận pháp trừng trị" không ngoài cái mục đích dọn dẹp nhóm thân Mỹ. Lú bí "xây dựng đảng" cốt mau lẹ bán nước cho người Tàu "đúng quy trình".
Trịnh Xuân nhờ phe mình cứu trợ, mất tích biền biệt Âu Mỹ khó bề tìm. Mới khởi sự đã khăn khó, Bí lấy làm lo, vội điện thoại sang trào đình China xin cho mưu kế.
Tập hoàng đế bệ hạ lệnh sai chỉ dụ hỏa tốc sang An Nam như sau:
- Quả nhơn đã lệnh cho Hoa Nam tình báo cục phái bọn điệp viên phối hợp hội Tam Hoàng, lùng sục Trịnh Xuân khắp thế giới, phải bắt sống đem về Hà Nội lấy lời khai.
- Bí Lú ái khanh phải lập tức nắm lấy ấn tín bộ CA để kiểm soát nguy cơ phản đảng chống lệnh.
- Quả nhơn sẽ phái CA Thượng thơ China "Hỗn nguyên Phích lịch Thành Côn" sang Hà Nội trợ sức ái khanh mấy chiêu bài sáp nhập tối mật sự.
Tiếp nhận chỉ thị Tập hoàng đế bệ hạ, Lú bí mừng rỡ thấy phơi phới trong lòng, bèn sai tả hữu lập bàn hương án, phủ phục tứ bái lạy tạ rồi mới về dinh.


Lại nói Trịnh Xuân biến mất, trùm sò "Góc ba xạo" ẩn náu trong căn cứ bí mật giả "làm người tử tế" bèn hội họp toàn ban mưu sĩ, tìm cách cố thủ giữ mình, bảo toàn lực lượng, chuẩn bị công cuộc đồ vương định bá. Đệ nhứt mưu sĩ "học bên Mỹ về" bèn đưa tay ý kiến.
"Dạ muôn tâu ngài Ba Xạo tổng thống. Hạ thần cho rằng bí Lú bán nước có Tàu giúp sẽ tìm cách thịt hết bọn ta. Không thể ngồi yên chịu chết, bọn ta phải lập tức động thủ nổi dậy khởi nghĩa. Bọn ta được An Nam thiên hạ ghét Tàu ủng hộ. Bọn ta chánh nghĩa và liệt tổ liệt tông bốn nghìn năm dựng nước giữ nước đang dõi theo phù hộ. Bọn ta đặc biệt được Huê Kỳ Ô ba ma "xoay trục Á châu" bí mật ủng hộ... Như mà tổng thống Ba Xạo phát lệnh khởi nghĩa, từ căn cứ địa Kiên Giang Phú Quốc đến tận Đà Nẵng sẽ là vùng tự do thân Mỹ. Còn đất Thừa Thiên ra đến biên giới phía Bắc, nếu Lú bí dâng sáp nhập cho Tàu sẽ khiến lòng người Bắc Hà căm phẩn nổi lên tiêu thổ kháng chiến. Dù cho An Nam một lần nữa chia đôi Hải Vân ranh giới, nhưng chắc một ngày gần đây, tổng thống sẽ nhứt thống được một Đại Việt Nam tự do, tên tuổi Ba Xạo sẽ mãi mãi ghi danh vàng son An Nam sử sách"...
Câu chuyện giao chiến Trịnh - Nguyễn nay đà chuyển thành giao đấu Lú bí - ba Xạo đi lạc chủ đề, nên đành phần kết. Muốn biết cơ sự tiếp theo thể nào, xem mấy tin lề trái hàng ngày sẽ rõ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét