Thứ Hai, 2 tháng 1, 2017

Con chó có nghĩa.


Xưa có nhà nuôi một con chó, cứ bữa bữa ngồi ăn, thì con chó cũng ngồi chực một bên.
Người chủ lấy thế làm giận, một hôm tức mình chỉ vào mặt chó mà mắng rằng:
- "Ruộng cày ruộng cấy
Chẳng thấy mày đâu !
Cứ bữa ăn nào
Mày vào mày chực !"
Con chó đáp lại rằng:
- "Năm canh vò võ
Chẳng ngó ông đâu,
Phỏng thiếu mặt tôi
Thịt xôi ông hết.
Đừng nhiếc đừng quở
Làm khổ tôi chi"


Con mèo thấy vậy, sau bảo với con chó rằng:
- Ông chủ, ông ấy ăn ở với mầy bạc thế, mầy cứ bỏ mầy đi đâu thì đi có hơn không ?
Con chó không chịu, nói rằng:
- "Chó gầy xấu mặt người nuôi". Ta bỏ chủ ta ta đi, thì không phải nghĩa.
Có người nhà nghe rõ, vào nói lại với ông chủ.
Ông chủ biết vậy, từ đó đem lòng ghét con mèo mà thương con chó. Không bao giờ ông hề mắng nhiếc con chó nữa. Mà hễ ai mắng nó, ông còn bênh nó mà nói với người ta rằng:
- "Mắng chó không ngó mặt chủ nhà !"
(Truyện cổ nước Nam)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét