Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

Chuyện chết thật giả sống, sống thật giả chết .


Ở đời, chuyện kẻ chết đào huyệt mai táng rồi đột nhiên ngồi dậy đi thẳng lên máy bay về nhà nói mai tao tới cơ quan làm việc... đã từng có trong truyện Tàu.
Tam quốc chí diễn nghĩa Gia Cát Lạng đau ốm chết ở Ngũ Thượng Nguyên. Ông truyền mẹo chết sống thực hư cho Khương Duy lừa Tư Mã Ý đặng rút quân Thục về Hán Trung cho an toàn. Lạng bày khi ông chết, toàn quân không phát tang, phải lấy một cái hộp lớn đựng xác ông mặc áo vét, bỏ 7 hạt gạo vô miệng, dưới chân thắp ngọn đèn sáng. Trung quân không được khóc, hậu quân lui từng dinh rút dần dần. Quân của Ý đuổi đánh thời cho đẩy chiếc xe chở người đóng giả ông đem ra dọa chúng sợ.
Quả nhiên, Tư Mã Ý đêm đêm ra xem thiên văn, thấy sao chủ Khổng Minh rơi vào trại Thục, vui mừng nghĩ bụng "Chắc chắn Gia Cát Lạng đã chết !".
Ý bất ngờ lại thấy sao rơi xuống rồi lại bay lên những ba bốn lần, nghi ngờ nghĩ thầm "Lạng biết phép Lục đinh Lục giáp, e khi thấy ta lâu ngày không đánh bèn giả chết để gạt ta chăng ?", bèn cho quân án binh bất động.
Bấy giờ khi quân Thục trên đường rút quân, bọn tình báo Tư Mã Ý dò xét thấy, lập tức cấp báo. Ý hối hận nói với chư tướng "Khổng Minh chết thật rồi. Chúng ta phải đem quân đuổi theo gấp !"


Ý cùng với hai con Sư, Chiêu dẫn mấy nghìn binh mã tiến vào trại Ngũ Thượng thấy rỗng không, liền hối thúc đuổi theo đến Cốc Trung gặp quân Thục đương rút chạy.
Ba cha con hăng hái dẫn quân xông lên. Bỗng nghe pháo lệnh nổ vang trời, quân Thục đổi hậu làm tiền, trương đại kỳ "Hán Thừa tướng Vũ Hương hầu Gia Cát Lạng" phất phới. Thấp thoáng có một người mặc áo vét xám, đầu bịt khăn be, tay cầm quạt lông tươi cười ngồi trên xe quân đội 7 chỗ...
Ý thấy vậy hoảng hốt rút quân bỏ chạy, miệng kêu "Lạng còn sống ! Lạng còn sống ! Ta mắc kế giả chết của hắn rồi..."
Hai ngày sau, Quân Thục về đến Hán Trung, họ dựng cờ phát tang, tiếng khóc lóc vang trời. Ý biết tin, lẩm bẩm "Như vậy thì Lạng quả thực đã chết. Quả thật ta đã liệu được việc sống chớ không liệu được việc chết..."
Chuyện ngược lại thì mới xảy ra gần đây Bắc Cao Ly xứ. Đại lãnh tụ Kim Un nối ngôi cha chết khi ngài còn trẻ. Bọn cô dì chú dượng và các đại thần tướng lãnh bằng mặt không bằng lòng. Ngoài mặt làm bộ tịch trung kiên trung nghĩa, bên trong thì ẩn náu mai phục chờ dịp ra tay truất phế.
Kim Un thừa biết, ngài bèn xuất chiêu "giả chết bắt quạ" bắt chước của dân An Nam. Un bày trò đột ngột "mất tích" cả tháng, cho người tung đủ tin đồn hư hư thực thực. Un đi chữa bệnh. Un bị bắt giam. Un trốn sang Tàu. Un đã bị ám sát chết...
Bấy giờ đặc tình tín cẩn bèn theo sát các tướng soái bà con "trong tầm ngắm". Nhất cử nhất động hơi hám đều được ghi ghi chép chép "nắm danh sách".
Giờ phút chót Un ra mặt. Ngài lôi cổ tất cả tướng soái bà con "có dấu hiệu" ra xử bắn diệt trừ mầm nổi loạn chống Un...
Tội nghiệp các tướng tá ngây thơ nghe tin Un chết, lộ mặt ra đi tìm chủ mới quá sớm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét