Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2015

Cóc đi thi


Vua Ngọc Hoàng mở khoa thi.
Các loài cá đua nhau đi thi cá.
Cóc ta cũng hớn hở sắm sửa giấy bút để đi thi.
Quan Chánh chủ khảo thấy mặt cóc, liền quở rằng:
- Bụng mày thì to, da mày thì thô, chân mày thì què, mình mày thì ngắn. Mày có tài sức gì mà cũng tấp tểnh dám vào thi !
Cóc hỏi rằng:
- Bẩm thế con cá voi, chỉ có cái xác lớn, không tài sức gì, mà sao cũng được vào thi ?
Quan Chánh nói:
- Nó tuy không tài sức gì, nhưng nó có vây.
Cóc lại hỏi:
- Bẩm thế như con cá dưa có vây đâu mà sao cũng được vào thi ?


Quan Chánh nói:
- Nó tuy không có vây, nhưng nó có đuôi.
Cóc nói:
- Bẩm, tôi đây vốn trước cũng có đuôi nhưng đến nửa chừng nó đứt đi đấy mà thôi.
Quan Chánh nghe cóc nói cứng cỏi, giận lắm, sai quân đánh cho một trận bẹp đầu, rồi lấy vôi bôi vào mà đuổi về.
Bởi sự tích này, mà sau những người đi thi, bàn sự đổ hay không, có hai câu thơ rằng:
"May ra: Rồng gặp hội
Không nữa: Cóc bôi vôi."
(Truyện cổ nước Nam"


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét