Thứ Ba, 3 tháng 2, 2015

Tuyên cáo của Hội đồng Quân nhân Cách Mạng.


Quốc dân đồng bào,
Cuộc Cách mạng của toàn dân thành công trong vinh quang đã chấm dứt một chế độ độc tài, tàn bạo, bất lực.
Đứng trước sự thối nát của Chánh phủ, Quân đội nhận thức được sự cần thiết phải giải thoát đồng bào để tiến tới một chế độ dân chủ thực sự, nên Quân đội, dưới sự lãnh đạo của Hội đồng Quân nhân Cách Mạng, đã cương quyết vùng lên.
Vì sự tồn vong của tổ quốc, Quân đội đã phải làm Cách mạng và nhận lấy trách nhiệm nặng nề đó trước Quốc dân và Lịch sử.
Cuộc Cách mạng sở dĩ đã thành công không phải hoàn toàn do Quân đội mà phần lớn do sự đồng tâm nhất trí của toàn thể Quân dân trong nước.
Hiện tại, nhiệm vụ của chúng ta là ổn định tình thế và bình thường hóa đời sống Quốc gia.
Trong một tương lai rất gần đây khi các định chế dân chủ được thiết lập, Hội đồng Quân nhân Cách Mạng sẽ trao lại toàn quyền cho Quốc dân.
Quốc dân đồng bào hãy cùng chúng tôi siết chặt hàng ngũ, với tinh thần vô tư, chúng ta quyết tâm diệt Cộng, kiến Quốc.
Xin đồng bào hãy giúp chúng tôi.
(Theo Quốc Sử lớp Nhất - VNCH)
- Đọc thêm Wikipedia.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét