Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

Dương Đông kích Tây.


Tam thập lục kế Tôn Tử chiêu thứ 6 nghi binh gọi là dương Đông kích Tây. Đem quân diệu võ dương oai giả vờ đánh đằng Đông, nhưng thật ra ém binh chủ lực tiến về phía Tây.
Chiêu này thu hút hết quân địch kéo về Đông, phía Tây không phòng bị, sẽ đem quân tập kích vô sơ hở mà chiếm lấy.
Tháng 3/1975, quân Cộng sản kéo xe pháo, vờ dò rỉ "tin tình báo chiến lược" đánh vô Pleiku, dụ dỗ lính VNCH kéo lên "tử thủ", rồi dùng đòn hiểm đánh chiếm Buôn Mê Thuộc.
Bên Tàu, Tào Tháo đại bại cuộc hành binh Xích Bích, kéo tàn binh bỏ chạy về phía Bắc. Gia Cát Lượng "dương Đông kích Tây" ở Hoa Dung đạo, lừa được Tào Tháo bằng chiêu thức siêu đẳng. La Quán Trung diễn tả sinh động như sau :
" Trương Phi đuổi theo. Tháo cắm cổ chạy. Khi chạy đã xa. Tháo ngoảnh nhìn các tướng, thấy bị thương rất nhiều. Đang đi, quân sĩ bẩm rằng :
- Trước mặt là ngã ba đường, xin hỏi thừa tướng đi đường nào ?
Tháo hỏi :
- Đi đường nào cho gần ?
Quân sĩ bẩm :
- Con đường lớn phẳng phiu lắm, nhưng xa hơn năm chục dặm; con đường nhỏ sang Hoa Dung gần năm chục dặm, nhưng hẹp và gồ ghề khó đi.
Tháo sai người lên núi quan sát, người ấy trở xuống báo rằng :
- Trong đường nhỏ có mấy chỗ khói bốc nghi ngút, đường lớn thì không thấy gì.
Tháo truyền cho các tướng đi theo đường nhỏ Hoa Dung.
Các tướng hỏi:
- Có khói lửa, tất có mai phục, sao lại đi đường ấy ?
Tháo nói:
- Các tướng không biết trong binh thư có câu “Hư là thực, thực là hư” à ? Gia Cát Lượng khôn ngoan, cho nên sai người đốt lửa ở sườn núi hẻo lánh để ta không dám đi qua núi, rồi phục binh sẵn ở đường lớn. Ta đã biết tỏng rồi, khi nào còn mắc mẹo hắn.


Các tướng đều nói :
- Thừa tướng mưu cơ giỏi lắm, khó ai bì kịp !
Rồi cùng nhau đem quân chạy theo lối Hoa Dung. Bấy giờ, quân mã mỏi mệt, thương binh phải gượng gạo dắt díu, cõng đỡ nhau mà đi, quần áo ướt sũng, tả tơi; vũ khí cờ quạt xơ xác. Trong số này, phần nhiều bị đuổi riết ở đường Di Lăng mới rồi, chỉ còn cưỡi ngựa trần, yên cương chẳng có. Vả đang lúc trời đông rét mướt, khổ não không sao kể xiết...
Trong ba toán quân mã, một toán ở lại sau, một toán đi trước đắp đường,lấp hố,còn một toán đi kèm với Tào Tháo. Đi khỏi quãng hiểm trở, ra đến đường cái phẳng phiu hơn. Tháo ngoảnh lại thấy chỉ còn hơn ba trăm quân mã, quần áo tả tơi. Tháo giục đi cho mau. Các tướng thưa :
- Người ngựa kiệt sức quá rồi, xin cho tạm nghỉ một chút !
Tháo nói :
- Đến hẳn Kinh Châu, sẽ nghỉ cũng vừa !
Lại đi được độ vài dặm. Tháo ngồi trên ngựa, giơ roi cười sằng sặc lên. Các tướng hỏi :
- Thừa tướng lại cười gì thế ?
Tháo nói :
- Người ta khen Chu Du, Gia Cát Lượng lắm mưu nhiều trí nhưng theo ta, chỉ là lũ xoàng thôi. Nếu họ phục sẵn một toán quân ở đây, thì chúng ta đành khoanh tay chịu trói cả.
Tháo nói chưa dứt lời, tiếng pháo đâu lại nổ lên đùng đùng, hai bên năm trăm quân đao phủ dàn ra, đi đầu là Quan Vân Trường cầm thanh long đao, cưỡi ngựa xích thố, chắn ngang đường đi. Quân Tào nhìn thấy, ba hồn bảy vía lên mây cả, ngơ ngác nhìn nhau..."Bây giờ tới hồi hiện đại, hải quân Trung Hoa kéo tàu bè đến bãi cạn "Scarborough" của Philippin gây sự ồn ào giành giật. Một lực lượng giả vờ nọ này như không để ý mấy Trường Sa vạn lý của nước Nam "đồng chí", nhưng trên cái cuộc cờ biển Đông, thiên hạ đều biết "đại quân Nam hạ" đang nhắm đích chủ chốt nào rồi.
Ngày 21/6 vừa qua, sau khi Quốc vụ viện phê chuẩn, Chính phủ Trung Quốc đã nâng thành phố "Tam Sa" (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) vốn được thành lập từ cuối năm 2007 để quản lý khu vực Biển Đông từ cấp huyện lên cấp địa khu.
Ngày 26/6, hạm đội Nam Hải điều các tàu Hải Giám hiện đại, có hàng trăm tàu chiến, trực thăng hộ tống, ào ào tiến xuống biển Đông thành các đội tuần tra sẵn sàng ứng chiến, "bảo vệ lợi ích cốt lỏi."
Ngày 28/6, China tuyên bố sẽ lập "bộ chỉ huy quân sự" đóng tại "Tam Sa" cho tiện việc điều binh khiển tướng "bảo vệ hòa bình", phản đối kịch liệt sự dùng máy bay tuần tra biển đảo của VN.


Biển Đông sắp nổi sóng lớn. Báo chí bên Tàu đao to búa lớn, quân đội tàu bè phô trương sức mạnh. Trùng hợp một blog tiếng Việt xuất hiện đánh thẳng giới lãnh đạo VN bằng những thông tin "thiên triều mới biết". Thiên hạ nghi ngờ máy chủ blog ấy đặt ở China, mục đích triệt tiêu lòng tin dân Nam, làm rối loạn nội bộ lãnh đạo.
Sau sự CNOOC 9 lô gọi đấu thầu, báo chí chánh thống được vào cuộc "chống Tàu" để định hướng dư luận vào sự chủ quyền dân tộc. Báo mạng "lề trái" ghét đảng biết chớp thời cơ, bằng kích thích tự tôn ái quốc, hô hào biểu tình ngày 1/7/2012, đưa chánh quyền vô thế "gân gà" khó xử giữa "đồng chí" với đồng bào.
Ngẫm nghĩ, anh Tàu xưa nay mưu kế luôn thâm sâu. Nội bộ triều đình, xã hội China vốn như bom nổ chậm. Cách hay là tháo cái ngòi nổ quăng ra bể Đông, vừa an dân nội địa, vừa cơ hội mở rộng bờ cõi Trung Hoa. Chiêu độc Tàu là cố chia rẻ rã rời xã hội nước Nam, gắng làm cho dân chúng chán ghét giới lãnh đạo tham nhũng, để giữa quân dân và đảng đối địch nhau gây suy vi rối loạn. Khi ấy, ngoài bể, bọn Tàu nổ súng ăn cướp sẽ như lấy đồ trong túi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét