Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

Tu hú và quạ.


Về việc tu hú đẻ nhờ, có câu chuyện như sau:
Một hôm, có con tu hú mái giở dạ đẻ. Tu hú trống bay lượn qua các cây xem có cái tổ chim nào để cho vợ vào đẻ nhờ được chăng.
Nó chợt trông thấy một cái tổ quạ. Nó bay thẳng đến, định vào. Chẳng ngờ có con quạ cái nằm trong ấy đang ấp trứng.
Tu hú không biết làm thế nào để đuổi quạ ra. Trước nó đậu ngoài tổ nó kêu, nó trông, quạ vẫn cứ nằm yên. Sau nó thò hẳn cổ vào mổ, nó rũa. Quạ bấy giờ mới bay ra đuổi nó. Nhưng đuổi một đoạn rồi, lại quay ngay về tổ.
Tu hú lại lên, lại mổ cái nữa.
Quạ giận lắm bay ra đuổi nữa, và định đuổi cho kỳ được mới nghe.


Nào hay trong khi hai con đuổi nhau, thì con tu hú mái đã lẽn vào tổ quạ, ăn hết cả trứng quạ mà đẻ trứng mình vào đấy.
Đến lúc quạ đuổi nhược xác trở về, quạ vẫn tưởng là trứng của mình, lại vào ấp như trước không ngờ vực gì cả.
Về sau lúc trứng nở ra, quạ có biết là con của tu hú, cũng không làm gì được nữa.
Bởi vậy mới có câu hát rằng:
"Gớm thay tu hú vô tình,
Đã ăn mất trứng lại giành mất con !"
*
(Truyện cổ nước Nam)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét