Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

Khởi thảo địa lý và sử ký nước nhà – Vua Lê Thánh Tông.


Lê Thánh Tông là một ông vua rất thông minh, có tài đức, hết lòng chăm lo việc ích nước lợi dân. Ở ngôi được 37 năm, Ngài đã làm cho nước ta cường thịnh, lừng lẫy một thời.
Thánh Tông sửa sang việc cai trị để tránh nạn tham nhũng cho nhân dân.
Ngài dựng nhà “Tế sinh” để nuôi người già yếu, tàn tật và chữa bệnh cho kẻ nghèo.
Ngài lập đồn điền để khuyến khích việc canh nông.
Ngài sai soạn bộ luật Hồng Đức để định việc hình phạt cho rõ ràng.
Ngài định lại phép thi để tuyển chọn nhân tài, lập nhà “Bí thư” để chứa sách quý, lập hội Tao đàn để cùng các quan làm thơ viết sách.
Ngài rất chăm lo việc rèn luyện quân sĩ, và nhờ vậy, ngài đã đại thắng quân Chiêm Thành để mở rộng thêm bờ cõi.
Nhưng công trạng đặc sắc của Thánh Tông là việc khởi thảo địa lý và sử ký nước nhà.


Từ trước đến đời Lê Thánh Tông, nước ta chưa có địa đồ, Thánh Tông truyền lệnh cho các quan ở địa phương xem xét trong vùng của mình có những núi non sông rạch gì, hiểm trở thế nào, phải vẽ địa đồ cho rõ ràng; và nơi nào có di tích lịch sử, có phong cảnh đẹp phải ghi chép rành rẽ, rồi gửi về bộ Hộ để soạn thảo sách địa lý nước nhà.
Về sử ký, dưới đời nhà Trần, Lê Văn Hưu đã soạn bộ sử đầu tiên của nước ta là “Đại Việt sử ký” gồm 30 quyển, chép từ đời Triệu đến Lý Chiêu Hoàng. Nhưng bộ sử ấy trong thời nội thuộc Minh, quân Minh đã lấy đem về Tàu.
Thánh Tông bèn sai Ngô Sĩ Liên soạn bộ “Đại Việt Sử ký Toàn thư” chia làm hai phần. Phần thứ nhất kể từ đời Hồng Bàng đến Thập nhị Sứ quân có 5 quyển. Phần thứ nhì kể từ Đinh Tiên Hoàng đến Lê Thái Tổ có 10 quyển.
Địa lý và sử ký nước ta bắt đầu văn bản rõ ràng từ đó.
Nhận xét:
Lê Thánh Tông là một đấng anh quân có công rất lớn đối với nước ta.
(Theo Quốc Sử lớp Ba - VNCH)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét