Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

Lòng quyết chiến - Hội Nghị Diên Hồng.


Từ năm 1257, bị Trần Thủ Độ đánh bại, quân Mông Cổ suốt ngày đêm quyết rửa mối thù đó. Năm 1284, vua Nguyên sai Thoát Hoan cùng các tướng Toa Đô, Ô Mã Nhi với đạo hùng binh 500.000 quân, giả danh mượn đường đi đánh chiếm Chiêm Thành, nhưng thâm ý là để đánh úp quân ta.
Được tin giặc vượt biên thùy sang xâm chiếm nước ta, vua Trần Nhân Tông hội họp các tướng lãnh ở bến Bình Than để bàn kế chống giặc giữ nước.
Vua còn triệu tập các bô lão, sĩ phu có uy tín trong nước tại điện Diên Hồng để hỏi ý kiến và xem lòng dân muốn hòa hay đánh.
Các sĩ phu, bô lão đều một lòng kiên quyết chống xâm lăng. Nhà vua thấy lòng dân hăng hái và bất khuất nên an tâm lo chống giặc.
Sau hội nghị Diên Hồng, sĩ phu bô lão trở về khuyến khích con cháu, dân làng tham gia chống giặc. Thanh niên khắp nơi hăng hái rủ nhau ra đầu quân. Toàn dân trở nên một đạo quân cảm tử xung phong diệt giặc giữ nước. Năm mươi vạn quân Mông Cổ bị đánh tan tành. Chủ tướng và đám tàn quân chạy trối chết về nước.
Nhận xét :
Sự đoàn kết của một dân tộc đã tạo nên sức mạnh vô bờ bến.
(Theo Quốc Sử lớp Ba - VNCH)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét