Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015

Vì nước quên thù nhà - Trần Hưng Đạo


Vua Trần Thái Tông lấy bà Lý Chiêu Hoàng đã được 12 năm mà chưa có con.
Bà Thuận Thiên Công chúa vợ Trần Liễu (anh ruột Trần Thái Tông) có mang được 3 tháng. Thái sư Trần Thủ Độ bắt vua Thái Tông bỏ bà Lý Chiêu Hoàng và lập bà Thuận Thiên Công chúa lên làm Hoàng hậu !
Vì vậy Trần Liễu tức giận gây loạn, nhưng thất bại.
Trước khi chết, chưa hết căm hờn, Trần Liểu gọi con là Trần Quốc Tuấn (Trần Hưng Đạo) lại bên giường mà trối rằng: "Sau này nếu con không báo thù cho cha mà lấy thiên hạ thì dưới suối vàng cha không hả dạ".
Hưng Đạo vẫn nhớ lời cha nhưng không cho là phải. Khi quân Mông Cổ tràn sang đánh nước ta, ông nhất quyết gạt bỏ thù nhà để lo đền nợ nước.
Ông vâng mệnh cầm binh, ngày đêm quên ăn quên ngủ, không quản nguy hiểm khó nhọc, quyết phá tan quân giặc giữ gìn đất nước. Lúc ông lui binh về Vạn Kiếp, vua ngự thuyền đến tìm ông nói rằng;
- Thế giặc quá to, đánh nhau lâu sợ hại cho dân, hay là trẩm ra hàng để cứu muôn dân ?
Ông khẳng khái tâu rằng:
- Bệ hạ nói câu ấy thật là có lòng thương dân, nhưng còn tôn miếu xã tắc thì sao ?
Nếu bệ hạ muốn hàng, xin hãy chém đầu thần trước đã !"


Vua rất tin dùng ông, giao cho tất cả quyền hành, nếu là kẻ dã tâm thì có thể cướp nước dễ như trở tay. Nhưng ông vẫn thủ phận làm tôi, hết lòng trung nghĩa.
Một hôm, ông hộ giá vua lánh giặc trên một con thuyền. Ông đứng hầu bên cạnh vua, trên tay có cây gậy đầu bịt sắt nhọn. Ông bèn tháo cái mũi sắt vứt đi để tỏ lòng ngay thẳng.
Một hôm khác, ông đem lời cha dặn hỏi thử các con.
Người con thứ 3 là Trần Quốc Tảng có ý xui ông cướp ngôi vua. Ông rút gươm toan chém.
Nhờ có người con lớn lạy lục năn nỉ, ông mới tha, nhưng đến chết ông không cho Quốc Tảng được thấy mặt.
Nhận xét: 
Nước còn nhà mới còn, nước mất nhà tan. Người anh hùng trọng việc nước nhẹ việc nhà.
(Theo Quốc Sử lớp Ba - VNCH)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét